Wybierz swój język

 1. Administratorem danych osobowych Klientów gromadzonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca, „Dramers” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rabowicach (poczta 62-020 Swarzędz), ul. Olszynowa 38.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Klientów przez Sprzedawcę odbywa się ze świadomością wagi problemów związanych z ochroną prawa do prywatności, w tym w szczególności prawa osób fizycznych powierzających swoje dane osobowe do właściwej i skutecznej ochrony tych danych, a także z poszanowaniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, mającego zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r. oraz wewnętrznych regulacji prawnych w „Dramers” S.A. dotyczących ochrony danych osobowych.
 3. Dane osobowe Klientów, zbierane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego to:
  1. dane kontaktowe, niezbędne, celem realizacji Umowy Sprzedaży, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, adres rozliczeniowy, numer telefonu;
  2. dane demograficzne, tj. wiek, płeć, data urodzenia, miejsce zamieszkania;
  3. adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.
 4. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w następujących celach, w oparciu o jedną lub więcej z poniższych podstaw prawnych:
  1. w celu realizacji Umowy Sprzedaży – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  2. w celach analitycznych i statystycznych oraz w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń bądź ochrony przed nimi – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Klientów, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług oraz na ochronie praw Sprzedawcy lub osób trzecich (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  3. w celach rozliczeniowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
  4. Sprzedawca jest uprawniony również do przetwarzania danych osobowych Klientów w celach marketingowych, polegających na przesyłaniu informacji handlowych i materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym za pomocą poczty elektronicznej (newsletter), w przypadku wyrażenia przez Klienta wyraźnej zgody na takie czynności – podstawą prawną przetwarzania danych jest wówczas zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 5. Każdy Klient ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Klientów, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody jest możliwe drogą pisemną na adres Sprzedawcy lub z poziomu Konta Klienta (rezygnacja z newslettera).
 6. Niezależnie od powyższego, każdemu Klientowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych osobowych (art. 15 RODO) i ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przeniesienia danych osobowych (art. 20 RODO), a także wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (art. 21 ust. 1 RODO). Skorzystać ze swoich uprawnień można drogą pisemną na adres Sprzedawcy.
 7. Podanie przez Klienta wskazanych w niniejszej Polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 8. Celem dostarczania Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań, w oparciu o dane przetwarzane w sposób zautomatyzowany, dokonujemy także Reklamy profilowane pozwalają uniknąć dostarczania Klientom przypadkowych treści. Profilowanie, z którego korzysta Sprzedawca ograniczone jest do danych demograficznych takich, jak wiek, płeć, data urodzenia, miejsce zamieszkania i preferencji Klienta, dotyczących produktów, opartych na jego zainteresowaniach i zachowaniu na stronie, czy ostatnio dokonanych zakupach.
 9. Każdy Klient ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania. Nie będzie to jednak oznaczać, że reklamy nie będą się wyświetlać albo że Klient zobaczy ich mniej, a jedynie, że reklamy będą wyświetlane przypadkowo, bez względu na jego osobiste preferencje. Co więcej, mogą być one wyświetlane częściej niż osobom profilowanym, gdyż Sprzedawca straci możliwość prześledzenia częstotliwości wyświetleń. Cofnięcie zgody jest możliwe drogą pisemną na adres Sprzedawcy lub z poziomu Konta Klienta.
 10. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej (np. czas wykonania umowy, okres, na jaki obligują Sprzedawcę przepisy prawa, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, do czasu wycofania zgody).
 11. Niezależnie od Sprzedawcy i jego upoważnionych do obsługi Klientów pracowników, odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego mogą być:
  1. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedawcy;
  2. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
  3. dane osobowe wszystkich Klientów mogą być przekazywane także innym podmiotom lub organom, uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych będzie niezbędne w celu ochrony praw Sprzedawcy lub osób trzecich, w tym, w celu dochodzenia roszczeń bądź ochrony przed nimi, np. wybranym kancelariom prawnym.
 12. Sprzedawca podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także podmioty wskazane powyżej dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Sprzedawcy.
 13. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania przez nas danych osobowych, każdemu Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zapisz
Ustawienia plików cookie
Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Jeśli odmówisz używania plików cookie, ta strona internetowa może nie działać zgodnie z oczekiwaniami.
Akceptuję wszystkie
Odrzuć wszystkie
Czytaj więcej
Funkcjonalny
Joomla! Engagebox
Zaakceptuj
Odrzuć
Marketing
Zestaw technik, których celem jest strategia handlowa, a w szczególności badanie rynku.
Adforma
Zaakceptuj
Odrzuć