Wybierz swój język

 § 1

Postanowienia ogólne

 1. Ogólne Warunki Zakupu (dalej: „OWZ”) określają prawa i obowiązki stron umów sprzedaży lub dostawy towarów (dalej odpowiednio: „Umowa” lub „Umowy” oraz „Towar” lub „Towary”), których kupującym lub zamawiającym jest "DRAMERS" S.A. z siedzibą w Rabowicach, ul. Olszynowa 38, Rabowice, 62-020 Swarzędz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer KRS: 0000090260, NIP: 7811012408, REGON 630382034, BDO 000049151, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000,00 zł, wpłaconym w całości, posiadającej status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej: „DRAMERS S.A.”).
 2. Niniejsze OWZ mają zastosowanie, jeżeli drugą stroną umowy jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, będący sprzedawcą lub dostawcą Towarów (dalej: „Kontrahent”).
 3. Niniejsze OWZ stanowią integralną część Umów i podane są do wiadomości Kontrahenta każdorazowo wraz z ofertą handlową oraz pozostają dostępne na stronie internetowej DRAMERS S.A.
 4. Potwierdzenie przez Kontrahenta zamówienia oznacza bezwarunkową akceptację przez Kontrahenta niniejszych OWZ w całości i bez zastrzeżeń.
 5. Odmienne warunki od określonych w OWZ, proponowane przez Kontrahenta, wymagają każdorazowo pisemnej akceptacji DRAMERS S.A. Odmienne warunki mają moc wiążącą tylko i wyłącznie w odniesieniu do konkretnego zamówienia i w żadnym wypadku nie mogą być traktowane przez Kontrahenta, jako ustalone w stosunku do innych zamówień składanych przez DRAMERS S.A.
 6. W przypadku sprzeczności pomiędzy OWZ a warunkami odmiennymi ustalonymi przez strony, o których mowa w ust. 5 powyżej, pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w warunkach odmiennych, ustalonych dla konkretnego zamówienia.

 

 § 2

Zamówienia

 1. Zamówienie może być złożone przez DRAMERS S.A. w dowolnej formie, w tym także za pośrednictwem poczty elektronicznej (dalej: „Zamówienie”).
 2. Kontrahent jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia lub odrzucenia Zamówienia w terminie 2 dni od jego otrzymania.
 3. Jeżeli Kontrahent wyraźnym oświadczeniem ani nie odrzucił, ani nie przyjął Zamówienia w terminie 2 dni od jego otrzymania, przyjmuje się że Umowa została zawarta z chwilą upływu tego terminu.
 4. Z chwilą otrzymania przez DRAMERS S.A. potwierdzenia Zamówienia, dochodzi do zawarcia Umowy na warunkach określonych w Zamówieniu.
 5. Po zawarciu Umowy, DRAMERS S.A. przysługuje prawo odstąpienia od niej w całości lub w części, poprzez zmniejszenie ilości Towarów i proporcjonalne obniżenie Ceny oraz innych świadczeń DRAMERS S.A., nie później niż na 7 dni przed terminem wydania Towarów.
 6. Wszelkie przedmioty przekazane Kontrahentowi celem wykonania zobowiązań Kontrahenta wynikających z Umowy, w szczególności dokumentacja i opakowania zwrotne, stanowią własność DRAMERS S.A., chyba że strony postanowią inaczej.

 

§ 3

Ceny i warunki płatności

 1. Ceny za Towary określane są w Zamówieniach (dalej: „Ceny”). Ceny są cenami netto i zostaną podwyższone o należny podatek VAT w wysokości oraz zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa.
 2. W przypadku uzgodnienia przez strony przeliczania cen za Towary określonych w walucie obcej na złote, strony zobowiązują się stosować średni kursu NBP ogłoszony w dniu poprzedzającym dzień wystawienia faktury.
 3. DRAMERS S.A. jest zobowiązany do zapłaty Ceny za Towary po ich odebraniu w stanie umówionym.
 4. Kontrahent wystawi DRAMERS S.A. fakturę VAT w terminie 7 dni od dnia odbioru Towarów. Jeżeli strony nie uzgodnią inaczej, zapłata ceny nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Kontrahenta w fakturze VAT, w terminie określonym w Umowie lub Zamówieniu liczonym od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 5. Faktura VAT wystawiona przez Kontrahenta powiązana z danym Zamówieniem powinna być dodatkowo opisana numerem tego Zamówienia.
 6. DRAMERS S.A. upoważnia Kontrahenta do wystawiania faktur za usługi objęte umową bez podpisu ze strony DRAMERS S.A. i wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną, zgodnie z procedurą obowiązującą w DRAMERS S.A. W tym celu DRAMERS S.A. przedstawi Kontrahentowi do podpisu obowiązujące w DRAMERS S.A. Oświadczenie w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej.
 7. Reklamacja Towaru wstrzymuje obowiązek zapłaty za fakturę obejmującą reklamowany Towar do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia reklamacji.

 

§ 4

Wydanie Towaru

 1. Miejscem wydania Towaru oraz związanego z nim odbioru jakościowego i ilościowego jest siedziba DRAMERS S.A., chyba że inne miejsce zostało wskazane w Umowie lub Zamówieniu.
 2. Potwierdzeniem dokonania odbioru jest dokument odbioru, podpisany przez DRAMERS S.A. Odbiór jakościowy i ilościowy Towarów może być poprzedzony wcześniejszym badaniem technicznym, przeprowadzonym przez upoważnionych przedstawicieli DRAMERS S.A. w siedzibie DRAMERS S.A., chyba że inne miejsce zostało wskazane w Umowie lub Zamówieniu.
 3. Kontrahent zobowiązany jest do dokonywania awizacji Towaru, co oznacza przekazanie informacji o gotowości wydania Towaru udzielaną przez Kontrahenta DRAMERS S.A., na co najmniej 3 dni przed umówionym dniem wydania Towaru w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierająca co najmniej następujące dane:
  1. datę i godzinę odbioru Towaru;
  2. dane przewoźnika, numer rejestracyjny pojazdu, którym Towar będzie transportowany oraz imię, nazwisko, nr telefonu osoby uprawnionej do wydania Towaru; oraz
  3. wymiary opakowania Towaru (długość x szerokość x wysokość; waga; liczba palet, opakowań lub innych jednostek logistycznych).
 4. Do każdej dostawy Kontrahent zobowiązany jest dołączyć dokument dostawy („WZ”). Dokument dostawy musi zawierać oznaczenie numeru Zamówienia DRAMERS S.A. stanowiącego podstawę dostawy Towaru oraz indeksu umieszczonego przy wszystkich pozycjach Zamówienia.
 5. Wraz z dostawą Towaru Kontrahent dostarczy DRAMERS S.A. wszelkie wymagane przez DRAMERS S.A., a nadto posiadać będzie wszelkie wymagane przez przepisy prawa, atesty, certyfikaty, świadectwa kontrolne, dokumentację określającą warunki naprawy i konserwacji, katalogi obowiązujących norm czasowych wykonywania napraw i obsług, certyfikaty homologacyjne bądź inne dokumenty dotyczące Towarów objętych Umową, takie jak w szczególności: dokumentacja techniczno-rozwojowa, instrukcje obsługi, instrukcje montażowe, czy katalogi części zamiennych, co najmniej w jednym z następujących języków: angielski lub polski, w formie papierowej lub elektronicznej (dalej: „Dokumentacja”).
 6. Towary będą opakowane na koszt Kontrahenta zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób uniemożliwiający uszkodzenie podczas transportu i magazynowania, a ponadto w sposób zapewniający sprawny przebieg czynności rozładunkowych. Opakowania Towarów muszą umożliwiać sprawny przebieg ilościowej i jakościowej kontroli dostaw realizowanej w siedzibie DRAMERS S.A. Kontrahent dostarczy Towary w oznaczonych przez DRAMERS S.A. jednostkach logistycznych, i w godzinach pracy obowiązujących w magazynie DRAMERS S.A. Kontrahent zapewnia nadto DRAMERS S.A., że Towar spełnia wszelkie normy obowiązujące lub zwyczajowo stosowane przy produkcji, sprzedaży lub korzystaniu z Towaru.
 7. Przyjęcia Towarów do magazynu DRAMERS S.A. odbywa się w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 16 czasu środkowoeuropejskiego (CET).
 8. Jeżeli nie wynika to z ustalonych między stronami warunków Incoterms ani strony w Umowie nie postanowią inaczej:
  1. Kontrahent obowiązany jest dokonać przewozu Towaru do miejsca wydania na koszt Kontrahenta,
  2. Kontrahent obowiązany jest dokonać na swój koszt załadunku i rozładunku Towaru,
  3. własność Towaru, koszty i ciężary związane z Towarem, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru oraz własność Towaru przechodzi na DRAMERS S.A. z chwilą jego odbioru przez DRAMERS S.A.
 9. Strony mogą ustalić warunki dostawy odmiennie od postanowień ust. 8 powyżej, w szczególności mogą postanowić, że DRAMERS S.A. odbierze Towar u Kontrahenta i poniesie koszt przewozu Towarów. W takim przypadku, poza innymi obowiązkami, Kontrahent informuje o gotowości wydania Towaru odpowiednią osobę kontaktową z DRAMERS S.A., wskazując dokładny adres odbioru Towaru.

 

§ 5

Reklamacje przy odbiorze/pobraniu Towaru na produkcję

 1. DRAMERS S.A. jest uprawniony do przeprowadzenia badania ilościowego odbieranych Towarów oraz zbadania, czy występują wady jakościowe. Za wady ilościowe poczytuje się różnicę pomiędzy ilością Towarów wynikającą z Zamówienia, a ilością Towarów faktycznie dostarczoną (dalej: „Wada Ilościowa”). Za wady jakościowe poczytuje się niezgodność Towarów ze stanem wynikającym z zapewnień Kontrahenta z § 7 (dalej: „Wada Jakościowa”).
 2. DRAMERS S.A. jest uprawniony do dokonania zgłoszenia Wad Jakościowych oraz widocznych Wad Jakościowych Towaru w terminie 30 dni od dnia odbioru Towaru lub w chwili pobrania Towaru na produkcję, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później (dalej: „Zgłoszenie Reklamacyjne”).
 3. Kontrahent rozpatruje Zgłoszenie Reklamacyjne najszybciej jak to możliwe, jednak nie dłużej niż w terminie 14 dni.
 4. Jeżeli Kontrahent, który otrzymał od DRAMERS S.A. Zgłoszenie Reklamacyjne określone w ust. 3 powyżej, nie ustosunkował się do niego w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
 5. W przypadku wykrycia Wad Ilościowych, DRAMERS S.A. ma prawo, wedle swojego wyboru:
  1. odstąpić od Umowy w części obejmującej brakujące Towary i proporcjonalnie obniżyć odpowiadające im świadczenia DRAMERS S.A., w szczególności obowiązek zapłaty Ceny za brakujące Towary albo
  2. żądać dostarczenia brakujących Towarów najszybciej jak to możliwe, jednak nie dłużej niż w terminie 7 dni od rozpatrzenia Zgłoszenia Reklamacyjnego, z zachowaniem uprawnień wynikających z opóźnienia Kontrahenta.
 6. W przypadku wykrycia Wad Jakościowych, DRAMERS S.A. ma prawo, wedle swojego wyboru:
  1. odmówić odbioru całości Towarów i odstąpić od Umowy,
  2. odstąpić od Umowy w części obejmującej Towary dotknięte Wadami Jakościowymi i proporcjonalnie obniżyć odpowiadające im świadczenia DRAMERS S.A., w szczególności obowiązek zapłaty Ceny za Towary dotknięte Wadami Jakościowymi,
  3. żądać wymiany Towarów na nowe, wolne od wad najszybciej jak to możliwe, jednak nie dłużej niż w terminie 7 dnia od rozpatrzenia Zgłoszenia Reklamacyjnego z zachowaniem uprawnień wynikających z opóźnienia Kontrahenta albo
  4. żądać naprawy Towarów w terminie 7 dni od rozpatrzenia Zgłoszenia Reklamacyjnego z zachowaniem uprawnień wynikających z opóźnienia Kontrahenta.
 7. W celu usunięcia wad Towarów lub dokonania ich wymiany na wolne od wad, DRAMERS S.A. zobowiązana jest zwrócić Kontrahentowi na jego żądanie wadliwe Towary. Koszty zwrotu wadliwych Towarów, a także koszty dostaw Towarów naprawionych oraz nowych wolnych od wad, a także wszelkie inne koszty, w szczególności montażu i demontażu, czy magazynowania, ponosi w tej sytuacji Kontrahent.
 8. W odniesieniu do wszelkich Towarów, które mają być wydane DRAMERS S.A. po ich naprawie, wymianie na nowe lub tytułem uzupełnienia braków ilościowych, DRAMERS S.A. dokona ich ponownego odbioru i może ponownie wykonać uprawnienia, o których mowa w ust. 1-6 powyżej.
 9. Postanowienia, o których mowa w niniejszym paragrafie, regulują jedynie uprawnienia DRAMERS S.A. oraz procedury reklamacyjne stosowane w odniesieniu do wad Towarów wykrytych i zgłoszonych podczas odbioru Towarów lub pobrania Towarów na produkcję. Odnośnie wad Towarów, których DRAMERS S.A. nie wykrył lub nie zgłosił przy odbiorze ani przy pobraniu Towarów na produkcję, DRAMERS S.A. przysługują pozostałe uprawnienia z OWZ. Postanowienia OWZ nie wyłączają ani nie ograniczają ponadto uprawnień DRAMERS S.A. wynikających z tytułu rękojmi lub ogólnych zasad odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.

 

§ 6

Gwarancja

 1. Kontrahent udziela gwarancji jakości na dostarczane Towary na okres 36 miesięcy liczonych od daty odbioru Towaru (dalej: „Okres Gwarancji”).
 2. W ramach gwarancji Kontrahent obowiązany jest do usunięcia Wad Jakościowych Towaru lub do wymiany Towaru na towar wolny od Wad Jakościowych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu Okresu Gwarancji. W przypadku wystąpienia Wady Jakościowej, DRAMERS S.A. w ramach gwarancji jest również uprawniona do odstąpienia od umowy w całości lub w części dotyczącej Towaru posiadającego Wadę Jakościową.
 3. Okres Gwarancji ulega przedłużeniu o czas od Zgłoszenia Gwarancyjnego do momentu usunięcia Wady Jakościowej Towaru lub wymiany Towaru na wolny od Wad Jakościowych. Jeżeli Kontrahent w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji dostarczył zamiast Towaru wadliwego Towar wolny od wad albo dokonał istotnych napraw Towaru objętego gwarancją, Okres Gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Towaru wolnego od wad lub zwrócenia Towaru naprawionego.
 4. W ramach obowiązków gwarancyjnych Kontrahent zobowiązany jest przystąpić do ich realizacji w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia wystąpienia Wady Jakościowej przez DRAMERS S.A. (dalej: „Zgłoszenie Gwarancyjne”). Kontrahent zobowiązany jest wykonać obowiązki gwarancyjne w ciągu 3 dni od daty Zgłoszenia Gwarancyjnego. Wadliwy Towar zostanie zwrócony Kontrahentowi na jego koszt. Kontrahent pokrywa wszystkie koszty poniesione przez DRAMERS S.A. związane z realizacją gwarancji.

 

§ 7

Jakość, bezpieczeństwo i cechy Towaru

 1. Zawierając Umowę, Kontrahent zapewnia DRAMERS S.A., że Towar będzie nowy, wysokiej jakości i wolny od wszelkich wad prawnych i fizycznych, oraz że nie występują okoliczności zmniejszające wartość lub użyteczność Towaru ze względu na jego przeznaczenie lub zamierzony cel nabycia. O ile nic innego nie wynika z przeznaczenia Towarów ani strony nie uzgodniły inaczej, przyjmuje się, że zamierzonym celem nabycia Towarów przez DRAMERS S.A. jest wykorzystanie ich przy produkcji produktów końcowych DRAMERS S.A., tj. produktów z zakresu chemii gospodarstwa domowego oraz kosmetyków.
 2. Jeżeli DRAMERS S.A. przed lub w związku ze złożeniem Zamówienia przedstawił lub powołał się wobec Kontrahenta na jakiekolwiek normy, specyfikacje, projekty, próbki lub w podobny sposób wskazał żądane przez DRAMERS S.A. cechy lub jakość Towarów (dalej: „Specyfikacje”) lub Kontrahent przed lub w związku ze złożeniem Zamówienia przedstawił lub powołał się wobec DRAMERS S.A. na Specyfikacje Towarów, wówczas poprzez zawarcie Umowy Kontrahent zapewnia nadto DRAMERS S.A., że Towar będzie zgodny ze Specyfikacjami.
 3. Kontrahent winien posiadać ustalony i wdrożony System Jakości zgodnie z ISO 9001 i ISO 14001. DRAMERS S.A. lub jego przedstawiciel będą mieć prawo przeprowadzenia kontroli i weryfikacji systemu jakości Kontrahenta.
 4. Kontrahent przekaże DRAMERS S.A. wszelkie informacje dotyczące bezpieczeństwa lub środowiska, które są powiązane z Towarami lub ich przetwarzaniem, obsługą lub użytkowaniem.
 5. Kontrahent przyjmuje wszelką odpowiedzialność odnośnie negatywnych skutków jego działań lub ich braku w odniesieniu do jakości, bezpieczeństwa i środowiska, zarówno wobec DRAMERS S.A., jak i osób trzecich.

 

§ 8

Ubezpieczenie

Kontrahent zobowiązuje się do wykupienia i utrzymywania w ważności polis ubezpieczeniowych koniecznych do pokrycia jego odpowiedzialności cywilnej zgodnie z niniejszymi OWZ.

 

§ 9

Odpowiedzialność i kary umowne

 1. W przypadku podniesienia przeciwko DRAMERS S.A. lub podmiotowi nabywającemu produkt końcowy DRAMER S.A., który wyprodukowano z wykorzystaniem Towaru (dalej: „Odbiorca”) (a) roszczeń osób trzecich; (b) zarzutu naruszenia obowiązujących przepisów prawa; lub (c) wszczęte zostanie postępowanie administracyjne, cywilne lub karne; o ile zostaną oparte, bezpośrednio lub pośrednio, w tym tytułem regresu, na zarzutach (a) wad fizycznych lub prawnych Towaru; (b) niezgodności Towaru z przepisami prawa, w szczególności zarzutu że Towar jest produktem niebezpiecznym; (c) naruszenia praw osób trzecich lub nieuczciwej konkurencji przez Towar, w szczególności praw własności intelektualnej lub przemysłowej; wówczas Kontrahent jest zobowiązany zwolnić DRAMERS S.A. od zobowiązań i naprawić wszelką poniesioną przez DRAMERS S.A. szkodę, włącznie z kwotami zapłaconych odszkodowań, grzywien, opłat, kosztów pomocy prawnej, itd.
 2. Jeżeli Kontrahent nie wykona lub nienależycie wykona swoje zobowiązania z tytułu Umowy, będzie obowiązany podjąć wszelkie dostępne starania, aby zminimalizować szkodę po stronie DRAMERS S.A. W szczególności, jeśli Kontrahent spostrzeże, że wydał DRAMERS S.A. Towary wadliwe lub niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, jest on zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia DRAMERS S.A., co nie zwalnia go z odpowiedzialności przewidzianej przez Umowę, OWZ i przepisy prawa.
 3. W przypadku opóźnienia Kontrahenta z wydaniem Towaru, DRAMERS S.A. ma prawo żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% ceny brutto całego Zamówienia obejmującego dostawę Towarów, z wydaniem których Kontrahent się opóźnia, za każdy dzień opóźnienia. Niekompletną lub wadliwą dostawę Towarów traktuje się jako brak całej dostawy. Koszty dostaw opóźnionych ponosi Kontrahent.
 4. W przypadku opóźnienia Kontrahenta z wydaniem Dokumentacji, DRAMERS S.A. ma prawo żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% ceny brutto całego Zamówienia obejmującego dostawę Towarów, których Dokumentacja dotyczy i z wydaniem której Kontrahent się opóźnia, za każdy dzień opóźnienia. Dostawę Dokumentacji niekompletną lub wadliwą traktuje się jako brak dostawy. Koszty dostaw opóźnionych ponosi Kontrahent.
 5. W przypadku opóźnienia Kontrahenta z wykonaniem obowiązków z tytułu Gwarancji określonych w szczególności w § 6 ust. 2, to jest (a) opóźnionym wydaniem Towaru nowego, wolnego od wad; lub (b) opóźnionym wydaniem DRAMERS S.A. naprawionego Towaru, DRAMERS S.A. ma prawo żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% ceny brutto za naprawiane lub wymieniane Towary, przyjmując za podstawę obliczenia cenę za Towar nowy i niewadliwy, za każdy dzień opóźnienia.
 6. Ponadto, DRAMERS S.A. ma prawo obciążyć Kontrahenta:
  1. kosztami zmniejszonych wydajności produkcyjnych powstałych w wyniku dostawy Towarów dotkniętych Wadami Jakościowymi,
  2. kosztami roboczogodzin powstałych w wyniku konieczności przebierania dostawy Towarów dotkniętych Wadami Jakościowymi.
 7. W przypadku ujawnienia Informacji Poufnej przez Kontrahenta wbrew obowiązkowi o którym mowa w § 11 Kontrahent zobowiązany jest do zapłaty DRAMERS S.A. kary umownej w wysokości 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) zł za każdy przypadek ujawnienia.
 8. Kary umowne z różnych tytułów kumulują się.
 9. Żądanie zapłaty kar umownych z jednego lub więcej tytułów określonych w OWZ nie wyłącza uprawnienia DRAMERS S.A. dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej. Prawo DRAMER S.A. do żądania odszkodowania nie jest uzależnione od winy Kontrahenta.

 

§ 10

Siła wyższa

 1. Za siłę wyższą uważane będą wszelkie zdarzenia nie dające się przewidzieć w chwili zawierania Umowy, na które żadna ze stron nie ma wpływu, w szczególności: epidemia, pandemia, wojna, zamieszki, powódź, pożar, huragan, nawałnica, trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe, udokumentowane przerwy w dostawach prądu – o ile uniemożliwiają stronie wykonanie zobowiązań z Umowy.
 2. Strona nie mogąca wykonać lub należycie wykonać swoich zobowiązań na skutek działania siły wyższej niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia pod rygorem utraty uprawnień wynikających z zaistnienia siły wyższej
 3. W przypadku wystąpienia siły wyższej DRAMERS S.A. przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.

 

§ 11

Klauzula poufności

 1. Strony zobowiązują się nie ujawniać bez pisemnej zgody drugiej strony treści Umowy oraz jakichkolwiek informacji handlowych, technicznych, organizacyjnych, operacyjnych w związku z nią ujawnionych, tak w formie ustnej, jak i pisemnej lub w postaci materialnej oraz utrwalonych na jakimkolwiek nośniku informacji, obejmujące zarówno oryginały, jak i kopie, faksy, notatki, rachunki, faktury oraz inne dokumenty (dalej: „Informacje Poufne”) osobom trzecim. Strony zobowiązują się do podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności wyżej wymienionych informacji.
 2. Strony zobowiązują się do wykorzystywania Informacji Poufnych wyłącznie w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z Umowy.
 3. Obowiązek określony powyżej odnosi się do wszelkich Informacji Poufnych, niezależnie od tego, czy strona otrzymała je bezpośrednio od drugiej strony, czy też za pośrednictwem osób trzecich działających w imieniu danej strony.
 4. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych nie dotyczy sytuacji, gdy obowiązek ich udostępnienia osobom trzecim wynika z obowiązujących przepisów prawa i osoby te zażądają od strony ich przekazania. Strona jest zobowiązana niezwłocznie poinformować drugą stronę o zgłoszeniu powyższego żądania, chyba że przekazanie takiej informacji jest zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub decyzji organu żądającego udostępnienia Informacji. Powyższe powiadomienie strony winno być dokonane w miarę możliwości przed udzieleniem Informacji osobie uprawnionej do żądania ich udostępnienia.
 5. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych nie jest ograniczony w czasie, chyba że dana informacja utraciła swój poufny charakter z uwagi na jej wcześniejsze podanie do wiadomości publicznej przez DRAMERS S.A.
 6. Regulacja zobowiązania do poufności zawarta w niniejszym paragrafie nie wyłącza i nie zastępuje odrębnych umów o zachowaniu poufności wiążących strony, jeżeli takie zostały zawarte między stronami oraz znajdują zastosowanie do współpracy stron objętej OWZ.

 

§ 12

Doręczenia

 1. Wszelkie oświadczenia woli i wiedzy składane miedzy stronami w związku z wykonywaniem Umowy, za wyjątkiem Zamówień i oświadczeń Kontrahenta o przyjęciu lub odrzuceniu Zamówienia, korespondencji w sprawach operacyjnych pomiędzy osobami kontaktowymi oraz dokonywania Zgłoszeń Reklamacyjnych i Zgłoszeń Gwarancyjnych, wymagają dla swej skuteczności formy pisemnej.
 2. DRAMERS S.A. wskazuje następujący adres do doręczeń: "DRAMERS" S.A., ul. Olszynowa 38, Rabowice, 62-020 Swarzędz.
 3. DRAMERS S.A. zastrzega sobie prawo zmiany adresu do doręczeń, o której to zmianie niezwłocznie powiadomi Kontrahenta.

 

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie Umowy podlegają prawu polskiemu.
 2. Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia treści Umowy, wymagają dla swej skuteczności podpisanego przez obie strony Umowy aneksu w formie pisemnej.
 3. Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy dla swej skuteczności wymaga formy pisemnej.
 4. Wszelkie dokumenty, w szczególności cenniki i Specyfikacje przedłożone przez stronę drugiej stronie w związku z Zamówieniem i dotyczące jego przedmiotu stanowią integralną część Umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami OWZ zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego. Nie ma zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów z 1980 roku.
 6. W przypadku nieważności jakichkolwiek postanowień Umowy, niezależnie, czy wynikającej z nieważności postanowień niniejszego OWZ, czy postanowień indywidualnie uzgodnionych, ich miejsce zajmują właściwe przepisy prawa, a pozostałe postanowienia zachowują ważność.
 7. Kontrahent nie może bez uprzedniej pisemnej zgody DRAMERS S.A. przenieść na osobę trzecią całości bądź części wierzytelności przysługujących mu wobec DRAMERS S.A. Dotyczy to także przelewu wierzytelności Kontrahenta na podstawie umowy faktoringu.
 8. Wszelkie spory między Kontrahentem a DRAMERS S.A. związane ze stosunkami prawnymi objętymi niniejszymi OWZ będą rozstrzygane przed sądem powszechnym właściwym miejscowo ze względu na siedzibę DRAMERS S.A.
 9. Jakiekolwiek zmiany niniejszych OWZ wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 10. Niniejsze OWZ wchodzą w życie z dniem 2 lutego 2024 r.

 

 

Rabowice, dnia 02 luty 2024 r.

Jerzy Dobosz Prezes Zarządu "DRAMERS" S.A.

 

 

Zapisz
Ustawienia plików cookie
Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Jeśli odmówisz używania plików cookie, ta strona internetowa może nie działać zgodnie z oczekiwaniami.
Akceptuję wszystkie
Odrzuć wszystkie
Czytaj więcej
Funkcjonalny
Joomla! Engagebox
Zaakceptuj
Odrzuć
Marketing
Zestaw technik, których celem jest strategia handlowa, a w szczególności badanie rynku.
Adforma
Zaakceptuj
Odrzuć